Valoració dels residus

Alguns residus resultants d’un enderroc es poden valoritzar in situ mitjançant les nostres plantes mòbils de matxuqueig.

Processem la runa i produïm àrids reciclats que posteriorment poden ser reutilitzats a la pròpia obra, com a subbase, reblert o simplement per estesa del material per a la millora i condicionament del solar resultant de l’enderroc.

Altres materials, com la ferralla es valoritzen a través de les nostres plantes de ferralla, com es el cas de Descat.

Be Sociable, Share!