Retirada i gestió de fibrociment / Uralita

La manipulació d’elements de fibrociment (Uralita) amb contingut d’amiant ha de seguir un procediment marcat pel (Real Decreto 396/2006) que contempla unes mesures de seguretat especials de cara a evitar greus perjudicis a la salut de les persones que treballen en aquestes accions.

  Alguns dels elements habituals que poden contenir amiant son:

 • Cobertes d’uralita.
 • Baixants.
 • Dipòsits.
 • Etc.

  Enderrocs Vilà Vila com a empresa inscrita al R.E.R.A. (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) pot realitzar les següents accions:

 • Detecció dels elements afectats.
 • Elaboració del Pla de Treball.
 • Retirada i transport als abocadors autoritzats.

També realitzem retirada de materials de Fibrociment Friable que té la característica que allibera fibres d’amiant a l’aire de forma espontània.

  Les actuacions més habituals on es realitza aquest servei son:

 • Edificis per enderrocar parcial o totalment.
 • Substitucions o reparacions de cobertes.
 • Desmuntatges de paraments verticals per edificacions entre mitgeres.
 • Retirada d’elements d’evacuació d’aigües.

Oferim els nostres serveis de retirada de fibrociment com a complement a les tasques d’enderroc o com a única actuació, garantint sempre una bona gestió, complint estrictament amb la normativa vigent.

Be Sociable, Share!